بسمه تعالی به اطلاع اعضای محترم انجمن قیر ایران می رساند پیرو مصوبه اخیر هیئت مدیره انجمن قیر ایران مبنی بر تغییر سمت اعضای هیئت مدیره، در تاریخ 21 اردیبهشت 1399 انتخابات داخلی هیئت مدیره برگزار گردید که طی آن جناب آقای داود محمدی به عنوان ریاست هیئت مدیرهجناب آقای آللهویردی محمدزاده به عنوان نایب […]

بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم انجمن قیر ایران می رساند پیرو مصوبه اخیر هیئت مدیره انجمن قیر ایران مبنی بر تغییر سمت اعضای هیئت مدیره، در تاریخ 21 اردیبهشت 1399 انتخابات داخلی هیئت مدیره برگزار گردید که طی آن

جناب آقای داود محمدی به عنوان ریاست هیئت مدیره
جناب آقای آللهویردی محمدزاده به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
جناب آقای سید امیرحسین آریا به عنوان خزانه دار
و جناب آقای امین فلاح به عنوان منشی هیئت مدیره
انتخاب شدند.
هیئت مدیره انجمن قیر ایران ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر ورزشکار بخاطر زحمات و تلاش های بی وقفه ایشان در طول دوره تصدی ریاست هیئت مدیره، برای جناب آقای محمدی آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون در راستای پیشبرد اهداف انجمن می نماید.