در سازمان هایی مشابه انجمن ها وقتی دو گروه از افراد یا دو گروه از شرکت ها یا سازما نها در منافع منابع! و یا اهداف پیش رو  ناهمسو باشند، تعارض بوجود می آید.  زمانی که تظاهر بیرونی پیدا کند بصورت چالش جدی بروز می کند. البته بایستی توجه داشت که هر اختلاف نظری بین […]

در سازمان هایی مشابه انجمن ها وقتی دو گروه از افراد یا دو گروه از شرکت ها یا سازما نها در منافع منابع! و یا اهداف پیش رو  ناهمسو باشند، تعارض بوجود می آید. 

زمانی که تظاهر بیرونی پیدا کند بصورت چالش جدی بروز می کند. البته بایستی توجه داشت که هر اختلاف نظری بین اعضاء لزوما تعارض نیست؛ مثلا تعارض در کسب منابع! می تواند کسب قدرت و اعتبار از انجمن و پست های سازمانی آن، یا افزایش درآمد بیشتر از مشتریان مشترک باشد. از جمله تعارض و ناهمسویی در اهداف میتواند از عدم شناخت اهداف سازمانی و اقدامات متناسب با آن مانند ناهمسویی در خدمات به اعضاء و یا عدم توافق بر حمایت گری انجمن بروز نماید.

 معمولاً حذف تعارض امکانپذیر نیست؛ بلکه مدیران همیشه سعی می نمایند تعارض در سطحی بماند که در اثربخشی سازمانها خدشه ای وارد نگردد. و با مدیریت صحیح، تعارض در اهداف سازمانی و منابع مشترک شناخته شده، مسئله را حل و فصل نمایند.

برای روشن شدن موضوع به چند نمونه از تعارض ها و رفع آنها اشاره می شود:

  • داشتن سند برنامه و اتحاد حول آن شدت تعارض را کاهش می دهد چرا که از ناهمسویی جلوگیری نموده و منجر به تعامل و همکاری افراد با یکدیگر میگردد.
  • داشتن استراتژی هایی مبنی بر مشارکت اعضا و اظهارنظر آنها در واحد های مختلف انجمن به منظور پرهیز از تصمیم گیری های فردی یا گروهی خاص
  • افزایش رسمیت کار مطابق شرح وظایفی که در اساسنامه انجمن برای واحدهای داخلی تعریف شده باضافه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و رویه های مصوب انجمن، مانع از قدرت طلبی افراد دست اندرکار می گردد.
  • جلوگیری از کسب اعتبار بوسیله پست های انجمن شده مانع از استفاده نامشروع از منابع می گردد و اینچنین زمینه های بروز تعارض مخرب را از بین می برد.
  • روش گفتگو و نهایتا حل مسئله بین افراد، گروه ها و شرکت های مختلف در مجامع، هیئت مدیره، کمیسیونها، کارگروهها و سایر واحد های تعریف شده در اساسنامه می تواند موجب کمک به رفع تعارض های مخرب انجمن گردد.

بایستی توجه داشت که اختلافات، کشمکش ها و حتی بعضی تعارض ها (سازنده) در بین اعضاء چه بسا بتواند به عنوان نیرویی سازنده باعث افزایش انگیزه در بین اعضا شده و در نتیجه با مشارکت بیشتر، بهره وری و بهبود مستمر انجمن را رقم زنند.

نوسنده: مسعود مؤذن

{ampz:مطالب}