در ترمینولوژی کشورها سه واژه رشد (Growth)، پیشرفت (Progress) و توسعه (Development) در سه معنای مختلف به کار برده می‌شوند. واژه سوم یعنی “توسعه” برخلاف دو مفهوم قبلی، به معنای تحول کیفی در پدیده موجود است. توسعه به معنای تغییر در خلق‌ و خوی فردی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده‌هاست. در […]

       در ترمینولوژی کشورها سه واژه رشد (Growth)، پیشرفت (Progress) و توسعه (Development) در سه معنای مختلف به کار برده می‌شوند. واژه سوم یعنی “توسعه” برخلاف دو مفهوم قبلی، به معنای تحول کیفی در پدیده موجود است.

توسعه به معنای تغییر در خلق‌ و خوی فردی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده‌هاست. در واقع از منظر دیگری، توسعه دارای دو بعد است: «بعد اقتصادی و مادی» و بعد «فرهنگی و رفتاری». بعد اول “رفاه” ایجاد می کند و بعد دوم “رضایت”.

همین مفهوم در سازمان ها نیز بکار گرفته شده است. طبق تعریفی عمومی توسعه سازمانی عبارت است از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری، برای توسعه برنامه‌ریزی شده و تقویت و تأکید بر استراتژی‌ها، ساختارها و فرآیندهای سازمانی برای بهبود اثربخشی سازمان.

انجمن تازه تأسیس قیر ایران نیز با توجه به جهت گیری توسعه سازمانی نیازمند بکارگیری چنین تکنیکی در زمینه های استراتژی، ساختار و فرآیندهای خود می باشد. برخی الزامات توسعه انجمن بر اساس این مفاهیم بشرح زیر است:

–           بایستی توجه داشت که هیچ فردی بتنهایی تصمیم گیرنده انجمن نیست و کارگروهها، کمیسیون ها  و هیئت مدیره منتخب مجمع در چارچوب مقررات اساسنامه و آیین نامه ها و دستور العملها در انجمن تصمیم گیری می نمایند. این بدان معنی است که هر تغییری در انجمن صورت بگیرد، قطعاً از همین واحدهای اصلی انجام خواهد پذیرفت و تغییر دهنده سازمان، رشد یا کاهش اقتصادی  و درآمد انجمن، تغییر فرهنگ سازمانی، انتخاب استراتژی ها و یا هر تغییری در فرآیند های سازمانی در انجمن بایستی با مشارکت و جمع سپاری این تصمیم گیرنده ها انجام پذیرد و به اندازه درصد مشارکت کمیسیونها و کارگروههای انجمن، انتظار تغییرات در انجمن را خواهیم داشت.

–           در هیچ انجمنی کنترل، جزء استراتژی های سازمانی نبوده و نیست. و اگر کنترلی وجود داشته برای اقدامات تعریف شده برای اهداف می باشد. همانگونه که در سند برنامه انجمن استراتژی ها و اقدامات و برنامه ها تعریف شده و مطابق با آن اقدامات مورد ارزیابی هیئت مدیره قرار می گیرد. از آنجا که تغییرات بوسیله کمیسیونها و کارگروهها اتفاق می افتد، اعتماد بین تمامی اجزاء انجمن وجود خواهد داشت. و به عنوان یک سازمان سالم از رقابت های نابجا و نامناسب نیز جلوگیری خواهد کرد و حمایت های انجمن نیز متناسب با مقدار نقشی که افراد در کمیسیونهای تصمیم گیری در جهت ساختن انجمن دارند، خواهند بود.

–           همانگونه که گفته شد اعتماد در بین اعضاء به سبب حضور و مشارکت در کار وجود خواهد داشت و این دو باهم همبستگی دارند. در اخلاق حرفه ای گفته شده، اعتماد ریشه موفقیت هر سازمانی است و همچنین باعث ارتباطات سالم و آزاد در سازمان می شود. در انجمن با وجود گروه های مجازی و تعریف هر کدام از آنها با رعایت یکپارچگی ارتباطات، وجود کارگروه مربوطه و فعالیت کمیسیون مرتبط با توجه به منابع خود باعث ارتباطات عمودی و افقی در انجمن شده و ارتباطات آزاد به معنای واقعی شکل گرفته و در روابط عمومی انجمن تجلی میابد.

امید است کلیه اعضاء با مشارکت خود در اداره انجمن، در تغییر و توسعه سازمانی سهمی داشته باشند.

نویسنده» مسعود مؤذن