اگر در یک شرکت خصوصی، سهامداری با اکثریت سهام، مدیرعاملی را انتخاب کند کار مدیرعامل را می توان به بازیکن تنیس تشبیه کرد و با قواعد بازی مربی خود (سهامدار اکثریت) به بازی می پردازد. اگر سهامدار اکثریت، مدیر عامل باشد (مالک و مدیر یکی شود) تصمیم ساز و تصمیم گیرنده یکنفر است. در عین […]

 اگر در یک شرکت خصوصی، سهامداری با اکثریت سهام، مدیرعاملی را انتخاب کند کار مدیرعامل را می توان به بازیکن تنیس تشبیه کرد و با قواعد بازی مربی خود (سهامدار اکثریت) به بازی می پردازد. اگر سهامدار اکثریت، مدیر عامل باشد (مالک و مدیر یکی شود) تصمیم ساز و تصمیم گیرنده یکنفر است.

در عین حال بازیگر تنیس مراقب است که از رقیب خود جا نماند و مراقب اخطار داور نیز هست.از طرفی باید به تماشاچیان و احساسات آنها نیز توجه کند.

اما وقتی همین صاحب سهم در انجمن عضو می شود دیگر سهام اکثریت را ندارد و فقط یک رأی دارد و گویی از بازی تنیس وارد تیم فوتبال شده و علاوه بر الزامات بازی تنیس، ملزم به کار تیمی
می شود.

بازیکن تنیس و فوتبال هر دو به انگیزه نیاز دارند. اگر در مسابقه تنیس مراقب است توپ در زمینش نیفتد، در بازی فوتبال هم باید مراقب دریبل حریف باشد. همه این موارد کار فردی است اما در تیم فوتبال دو مشخصه اساسی وجود دارد که در بازی تنیس نیست:

  • احساس مسئولیت تیمی
  • جلو گیری از عقب ماندگی جمعی

در مورد اول باید گفت بازیکن در عین حالی که در پست مشخصی بازی می کند ولی با نظر مربی در صورت لزوم از پستی به پست دیگر می رود و در صحنه نیاز، حضور دارد و با تمامی تلاش خود را ملزم به خدمت به تیم می نماید. انگیزه خود را با احساس مسئولیت تیمی در می آمیزد و با کنش جمعی و کنارگذاشتن منافع شخصی و با همیاری بسیاری از مسائل پیچیده و غامض تیم را حل می کنند. در صورتی که تکروی بازیکن (جهت گیری منافع شخصی) و نداشتن روح مسئولیت تیمی مشاهده شود، با در خواست تماشاچیان و یا فشار سایر اعضای تیم به تعویض بازیکن می انجامد.

منافع شخصی چون در تعارض با مسئولیت تیمی است، فرد را در جمع به سمت توقف ذهنی و عملی می کشاند و فرد نه فقط باعث عقب ماندگی خود بلکه باعث عقب ماندگی جمعی نیز می شود.

نکته مهم اینست که تماشاچیان و طرفداران تیم بهیچ وجه دوست ندارند تیم محبوبشان از دیگران عقب بماند و خواهان جدا شدن بازیکن از صحنه بازی می شوند.
مشارکت جمعی در استراتژی های انجمن ها دارای اهمیت بسزایی است و مسئولیت پذیری تیمی و جلوگیری از عقب ماندگی جمعی از مولفه های با اهمیت آن است.

نویسنده: مسعود مؤذن

{ampz:مطالب}