مفهوم حاکمیت قلمرو (territorial governance) مفهومی است که در توسعه بکار برده می شود. از آنجایی که انجمن به عنوان یک میانجی بین دولت و اعضاء قرار می گیرد و سعی دارد با ارائه مشوق به دولت، در توسعه سهیم شود. از سویی این موضوع موجب توجه دولت به نظرات و درخواست تغییرات قانونی یا […]

مفهوم حاکمیت قلمرو (territorial governance) مفهومی است که در توسعه بکار برده می شود. از آنجایی که انجمن به عنوان یک میانجی بین دولت و اعضاء قرار می گیرد و سعی دارد با ارائه مشوق به دولت، در توسعه سهیم شود. از سویی این موضوع موجب توجه دولت به نظرات و درخواست تغییرات قانونی یا سیاست گذاری انجمن می گردد.

لذا لازم است این مفهوم در اداره انجمن  گنجانده شود، بطوری که تشکل بالا دستی (اتاق ایران) نیز یک رکن به چهار رکن
انجمن های اقتصادی بنام حاکمیت (governance) اضافه نموده و در ارزیابی های سالانه خود از انجمن ها به این مفهوم توجه خاصی دارد.

هنگامی که انجمنی ملی است به معنای آن است که قلمرو حاکمیت آن به وسعت کشور است و بایستی تمام شرکت های تحت پوشش خود را در اقصی نقاط سرزمین تحت پوشش خدمات دهی یکسان قرار داده و در این راه از هرگونه تبعیض و جانب داری محلی بشدت پرهیز نماید.

انجمن را در دو بُعد «مشروعیت قانونی»، به سبب داشتن صلاحیت عضویت، کاندید شدن و دریافت خدمات از انجمن و همچنین بُعد «مشروعیت کارکردی» داوطلبین ارايه خدمات به اعضاء می توان مورد بررسی قرار داد.

مشروعیت قانونی اعضاء با توجه به آیین نامه ها، دستورالعمل ها، اساسنامه و نظرات بالا دستی انجمن مورد دقت و بررسی قرار
می گیرد و معمولاً از طریق نهادهای داخلی انجمن که در اساسنامه تعریف شده کنترل می گردد.

اگر منتخبین برای فعالیت های کارکردی با تعداد رأی کافی انتخاب شده و فاقد هرگونه اشکال قانونی باشند، طبیعی است از مشروعیت بیشتری برخوردار می گردند و اگر دارای قدرت کارکردی هم باشند، موجب رضایت حداکثری انتخاب کنندگان خواهند شد. در غیراینصورت انجمن را به سمت نارضایتی پنهان سوق خواهد داد.

در حوزه مشروعیت کارکردی علاوه بر داشتن پیش نیازهای مدیریتی، توان انجام کار جمعی، توانمند بودن در حوزه گفتگو و اجرا بایستی با برنامه ریزی مناسب و تعریف اقدامات شایسته برای دوره فعالیت باضافه تشکیل ساختار مناسب اجرا، امکان کارکرد مناسب را بوجود آورد.

هنر انجمن تعادل بین «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت کارکردی» برای حاکمیت بهتر انجمن در سطح ملی یا همان قلمرویی که انجمن برای آن تعریف شده است، می باشد.

نویسنده: مسعود موذن

{ampz:مطالب}