موضوع اختصاص قیر تهاتری جدید نیست ولی سال گذشته کمیسیون برنامه بودجه به دلیل شرایط کرونا آن را متوقف کرده بود.  {source}<div id=”28736931031″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/S1EV3?data[rnddiv]=28736931031&data[responsive]=yes”></script></div>{/source}

موضوع اختصاص قیر تهاتری جدید نیست ولی سال گذشته کمیسیون برنامه بودجه به دلیل شرایط کرونا آن را متوقف کرده بود.

 {source}<div id=”28736931031″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/S1EV3?data[rnddiv]=28736931031&data[responsive]=yes”></script></div>{/source}