قیر دبش؛ واژه سازی جعلی برای انحراف افکار عمومی
قیر دبش؛ واژه سازی جعلی برای انحراف افکار عمومی