تولید پلیمر بهبود دهنده قیر در کشور
تولید پلیمر بهبود دهنده قیر در کشور

متخصصان یکی از اعضای انجمن قیر ایران موفق شدند، جوان ساز آسفالت و پلیمر بهبود دهنده قیر را در کشور تولید کنند.

متخصصان یکی از اعضای انجمن قیر ایران موفق شدند، جوان ساز آسفالت و پلیمر بهبود دهنده قیر را در کشور تولید کنند.