کلیپ:::خسارت های مالی؛ نتیجه اخلال در اجرای قانون قیر تهاتری - انجمن قیر ایران | انجمن قیر ایران