مافیای جعلی قیر؛ حربه جدید قانون گریزان - انجمن قیر ایران | انجمن قیر ایران