قیر دبش؛ واژه سازی جعلی برای انحراف افکار عمومی - انجمن قیر ایران | انجمن قیر ایران