عدم تأمین به موقع قیر چه بلایی بر سر کشور می آورد؟ - انجمن قیر ایران | انجمن قیر ایران