سه‌شنبه 19 بهمن 1400

هیئت مدیره

داود محمدی

داود محمدی

رئیس هیئت مدیره

سعید معماریان

 نایب رئیس هیئت مدیره

سیدحامد حسینی

خزانه دار

امین فلاح

منشی

محمد زیدی

عضو هیئت مدیره

آللهویردی محمدزاده

عضو هیئت مدیره

یوسف هادی سیه رود

عضو هیئت مدیره