وضعیت هفته گذشته بازار قیر در بعضی از کشورهای جهان
وضعیت هفته گذشته بازار قیر در بعضی از کشورهای جهان

قیمــت قیــر آســیا در هفتــه گذشــته کاهــش یافــت، امــا در بنــادر صادراتــی اروپــا، تقریبــا بــدون تغییــر باقــی مانــد. تقاضــا در بخــش هــای شـمـالی و مرکــزی اروپــا ضعیــف شــد بطوریکــه معامـلـات قیــر در بخــش هــای شـمـالی اروپــا پیــش از فــرا رســیدن فصــل ســاخت و ســاز جــاده ای، کــه پیــش بینــی مــی شــود از اواســط مــاه مــارس […]

قیمــت قیــر آســیا در هفتــه گذشــته کاهــش یافــت، امــا در بنــادر صادراتــی اروپــا، تقریبــا بــدون تغییــر باقــی مانــد. تقاضــا در بخــش هــای شـمـالی و مرکــزی اروپــا ضعیــف شــد بطوریکــه معامـلـات قیــر در بخــش هــای شـمـالی اروپــا پیــش از فــرا رســیدن فصــل ســاخت و ســاز جــاده ای، کــه پیــش بینــی مــی شــود از اواســط مــاه مــارس شروع شــود، چنــدان قــوی ظاهــر نشــد. در حــوزه مدیترانــه، قیمــت هــای قیــر تحرکاتــی داشــت ولــی فعالیــت هــای ســاخت و ســاز و تقاضــای قیــر آفریقــا هــم ســو نبودنــد. همچنیــن در بازارهــای غربــی آفریقــاتقاضــای شــدیدی بــرای بارهــای وارداتــی مشــاهده مــی شــد. قیمــت قیــر در ســنگاپور بــا توجــه بــه تقاضــای
محــدود در ایــن ناحیــه کــم نوســان بــوده و کمبــود کشــتی هــا همچنــان بــرای فروشــندگان مشــکل ســاز بود

قیمــت هــای قیــر ســنگاپور بــا کاهــش تقاضــا در ایــن هفتــه اندکــی عقــب نشــینی کردنــد. کمبــود کشــتی هــای حمــل و نقلــی منجــر بــه تاخیــر در بارگیــری هــا شــد و تقاضــای ضعیــف در بــازار هــای ویتنــام و اندونــزی بــربــازار فشــار وارد مــی آورد. بیشـتـر معامـلـات ســنگاپور در زیــر محــدوده قیمتــی 500 دلار فــوب بــا توجــه بــه کاهــش ذخایــر، نگرانــی هــا پیرامــون عــدم در دسـترس بودن کشــتی و خریــد ضعیــف در ویتنــام و اندونــزی،پیشــنهاد مــی شــدند و محموله هــای قیــر بــه میــزان 485 دلار در تــن بــه مالــزی فروختــه شــدند

همچنین درهنــد برخــی بازرگانــان اعـلـام کردنــد کــه واردکننــدگان همچنــان تامیــن اعتبــارات خــود را بــرای مشــریان ادامــه داده انــد کــه منجــر بــه تهــی شــدن ذخایــر، بــه خصــوص در غــرب ایــن کشــور، شــده اســت. تاخیــر در ارســال بارهــا بــا توجــه بــه مشــکلات لوجســتیکی در خاورمیانــه، نگرانــی هــا پیرامــون عرضــه را افزایــش داد. پالایشــگاه
هــای ایــن کشــور در نظــر دارنــد تــا قیمــت هــای قیــر فلــه و بشــکه خــود را از بیســت و هفتــم فوریــه کننــد.

علاوه برآن در ترکیه پیــش بینــی مــی شــود کــه افزایــش قابــل توجهــی در بارهــای صادراتــی از مبــدا پالایشــگاه هــای ترکیــه در مــاه آینــده مشــاهده شــود. پــس از زمیــن لــرزه مخــرب ترکیــه، ترمینــال Dortyol بــا ظرفیــت 30.000 تــن در نزدیکــی جنــوب شرق در حــال حــارض آمــاده بــه کار مــی باشــد. بــا توجــه بــه تخریــب زیرســاخت هــای جــاده ای بــراثــر زمیــن لــرزه و همچنیــن انتخابــات پیــش رو ایــن کشــور، فعالیــن صنعــت انتظــار افزایــش چشــمگیر تقاضــای
داخلــی را دارنــد.

همچنین درهفته گذشته درآفریقای جنوبی بــاران هــای شــدید مــداوم در مناطــق داخلــی منجــر بــه کاهــش فعالیــت هــا و تقاضــای قیــر شــده اســت امــا انتظــار مــی رود کــه بــا آب و هــوای خشــک تــر تــا انتهــای مــاه مارس/ژوئــن تقاضــا مجــددا
افزایــش یابــد.

  • منبع خبر : ماهنامه قیر پترو