اخبار هفته گذشته  قیر ایران
اخبار هفته گذشته  قیر ایران

هفتــه گذشــته 87 هــزار تــن وکیــوم باتــوم هفتــه قبــل 97 هــزار تــن( در بــورس کالا﴾ عرضــه شــد و بــرای ایــن عرضــه 175 هــزار تــن تقاضــا ثبــت گردیــد کــه حــدود 0.57% کاهــش تقاضــا را نشــان مــی دهــد. در ایــن هفتــه عرضــه بــه میــزان 10.000 تــن کاهــش یافــت ولــی در نهایــت تمامی عرضــه وکیــوم باتــوم بــه فــروش […]

هفتــه گذشــته 87 هــزار تــن وکیــوم باتــوم هفتــه قبــل 97 هــزار تــن( در بــورس کالا﴾ عرضــه شــد و بــرای ایــن عرضــه
175 هــزار تــن تقاضــا ثبــت گردیــد کــه حــدود 0.57% کاهــش تقاضــا را نشــان مــی دهــد. در ایــن هفتــه عرضــه بــه میــزان
10.000 تــن کاهــش یافــت ولــی در نهایــت تمامی عرضــه وکیــوم باتــوم بــه فــروش رســید و بــازه نوســان هفتگــی از 0.4%- تــا
25% بــود. کاهــش عرضــه نســبت بــه هفتــه قبــل بــه دلیــل عــدم عرضــه از ســوی پالایشــگاه اراک بــود. قیمــت وکیــوم باتــوم
پالایــش نفــت تهــران بــا کاهــش 0.4% رکــورد دار کاهــش و قیمــت وکیــوم باتــوم پالایــش نفــت شــیراز بــا رشــد 25% بیشــرین
رشــد را داشــتند. همچنیــن نســبت قیمــت پایانــی وکیــوم باتــوم بــه قیــر صادراتــی در بــورس کالااز 90% هفتــه گذشــته بــه
92% رســید و متوســط ارزش دلاری وکیــوم باتــوم بــر اســاس نــرخ دلاربــازار آزاد بــه 260 دلاررســید.
در رینــگ صادراتــی بــورس کالا هفتــه گذشــته 30 هــزار تــن قیــر عرضــه شــد )هفتــه گذشــته 43 هــزار تــن( کــه پاییــن تــر از
متوســط ارزش ماهانــه معامــلات یکـ مـاه گذشــته اســت. از دلایــل کاهــش عرضــه مــی تــوان بــه عــدم عرضــه نفــت پاســارگاد
آبــادان، تهــران، تبریز و بندرعبــاس اشــاره نمود. بــرای ایــن حجــم عرضــه حــدود 95 هــزار تــن تقاضــا ثبــت شــد و تقریبــا
تمامی قیــر عرضــه شــده معاملــه شــد. معــادل ســازی معامــات در بــورس کالا بــا احتســاب دلارآزاد ، بــرای فلــه نفــت جــی
اصفهــان 261 دلار )دلاربــازار مبادلــه 315دلار( فلــه نفــت جــی بنــدر عبــاس بــا احتســاب دلارآزاد 271 دلار)دلار بــازار
مبادلــه 326 دلار( محاســبه شــده اســت. همچنیــن عرضــه 10 هــزار تنــی پــارس بهیــن پالایــش نفــت قشــم بــا احتســاب دلار
آزاد معاملــه بــا قیمــت 304 دلار انجــام شــده اســت.
در نشســت هفتــه گذشــته مســئولان دســتگاههای اجرایــی و همچنیــن وزیــر نفــت عنــوان شــد کــه دســتگاههای اجرایــی
ها و شهرســتانها را سریعتر اعـلـام کننــد و همچنیــن در خصــوص
بایــد عملکــرد و جــداول توزیــع قیــر در ســطح اســتان
دریافــت و عــدم دریافــت میــزان ســهمیه مــورد نظــر توضیــح دهنــد؛ بــا نظــری کــه دیــوان محاســبات ارائــه داده اســت قــرار
بــر ایــن شــد ســهمیه هــا سریعتر اختصــاص پیــدا کنــد و دســتگاههای اجرایــی نیــز تــا اواخــر شــهریور مــاه ۱۴۰۲ مهلــت
دارنــد بــرای اینکــه بتواننــد پــروژه هــای آســفالت راههــای روســتایی و شــهری را انجــام دهنــد. برخــی از دســتگاهها ۵۰ تــا
درصــد حواله هــا را دریافــت کرده انــد و همچنیــن قــرار بــر ایــن شــده دســتگاههای اجرایــی کــه در تامیــن قیــر تعلــل
۷۵
کردنــد سریعتر بــرای دریافــت ســهمیه اقــدام کننــد.
بانــک مرکــزی تغییــرات نــرخ ســود بیــن بانکــی مربــوط بــه هفتــه نخســت اســفند ۱۴۰۱ را منتــر
کــرد کــه بــر ایــن اســاس رقــم آن بــه ۲۳.۰۱ درصــد افزایــش یافــت. نــرخ بــازار بیــن بانکــی در ابتــدای بهمــن ۲۱.۰۵ درصــد
بــود کــه اکنــون ایــن رقــم، افزایــش حــدود ۲ واحــد درصــدی را نشــان میدهــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی ایــن معامـلـات روز گذشــته در نخســتین روز کاری مرکــز مبادلــه ارز و طــلا بابــت
تامیــن ارز واردات انــواع کالاهــای مــورد نیــاز کشــور و مطابــق بــا ثبــت ســفارش هــای تاییــد شــده انجــام شــد. در نخســتین
روز کاری مرکــز مبادلــه ارز و طـلـا در مجمــوع ۵۰۶ میلیــون دلارحوالــه عرضــه شــد کــه از ایــن میــزان ۳۹.۶۱میلیــون دلار
مــورد معاملــه قرارگرفــت. همچنیــن سرفصــل هــای ۶۳ گانــه مصــارف ارزی – خدماتــی )غیــر بازرگانــی( در مرکــز مبادلــه ارز و
طـلـای ایــران منتـشـر شــد کــه متقاضیــان دریافــت ارز در سرفصلهــای خدماتــی مصــوب بایســتی بــا مراجعــه کارگــزاران مرکــز
مبادلــه )بانکهــا و صرافــی هــای عامــل( نســبت بــه ثبــت درخواســت و ارایــه مــدارک اقــدام منــوده و ارز مــورد نیــاز آنهــا پــس
از بررســی و تاییــد مــدارک توســط نماینــدگان دســتگاههای ذیربــط مســتقر در مرکــز مبادلــه ارز و طــلای ایــران، از طریــق
شــعب بانکــی و صرافی هــا بــه آنهــا ارایــه خواهــد شــد. همچنیــن رئیــس بانــک مرکــزی اعـلـام کــرد ســامانه نیمــا کــه مربــوط
بــه ارز حوالــه ای اســت و شــامل منابــع ارزی اصلــی کشــور اســت بابــت واردات کالاهــای اساســی، شــامل گنــدم، ذرت، جــو،
برنــج، روغــن … و دارو، مــواد اولیــه تولیــد دارو و تجهیــزات پزشــکی همچنــان فعالیــت خــود را ادامــه مــی دهــد

  • منبع خبر : هفته نامه قیر پترو