نخستین شماره نشریه «صنعت قیر ایران» منتشر شد
نخستین شماره نشریه «صنعت قیر ایران» منتشر شد
نخستین شماره «صنعت قیر ایران» اول ماهنامه رسمی و تخصصی قیر کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، ” تحقق واقعی شعار سال گامی بلند در مسیر توسعه، مشکلات فعالان حوزه قیر در دو بخش داخلی و صادرات، نهضتی در آسفالت راه‌ها، اسـتـانـداردهـا و الـزامـات صـادرات قـیـر، تحلیل بازار صادراتی قیر ایران، استخراج و جداسازی قیر از ماسه‌های نفتی با فرآیند غیرآبی حاوی مایعات یونی، سامانه ثامن، قیر و فناوری نانو” از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

نشریه «صنعت قیر ایران» به صاحب امتیازی انجمن قیر ایران و مدیر مسئولی حسین عبدوس و سردبیری دکتر علیرضا همتی منتشر شده است.