دعای افتتاح – مرحوم سید جواد ذبیحی
دعای افتتاح – مرحوم سید جواد ذبیحی