تسلیت انجمن قیر آذربایجان شرقی در پی شهادت خلبانان نیروی هوایی ارتش
تسلیت انجمن قیر آذربایجان شرقی در پی شهادت خلبانان نیروی هوایی ارتش