پنج‌شنبه 21 بهمن 1400

کمیسیون های تخصصی

کمیسیون قیمت گذاری

حسن تاجیک

رئیس کمیسیون

کمیسیون فنی

صمد جعفرلو

رئیس کمیسیون

کمیسیون تأمین کنندگان

سیداحمد فتاح زاده

رئیس کمیسیون

کمیسیون تعالی

محمد زیدی

رئیس کمیسیون

کمیسیون قیرهای مایع

جمال پیمبری

رئیس کمیسیون

امیرحسین صفرزاده

دبیر کمیسیون

امین رهبر

دبیر کمیسیون

میرجلال سیدجلالی

دبیر کمیسیون

سیروان رضوی

دبیر کمیسیون

محمدعلی شاهسوند

دبیر کمیسیون