کمیسیون های تخصصی

کمیسیون قیمت گذاری

حسن تاجیک

رئیس کمیسیون

کمیسیون فنی

صمد جعفرلو

رئیس کمیسیون

کمیسیون تأمین کنندگان

سیداحمد فتاح زاده

رئیس کمیسیون

کمیسیون تعالی

محمد زیدی

رئیس کمیسیون

کمیسیون قیرهای مایع

جمال پیمبری

رئیس کمیسیون

امیرحسین صفرزاده

دبیر کمیسیون

امین رهبر

دبیر کمیسیون

میرجلال سیدجلالی

دبیر کمیسیون

سیروان رضوی

دبیر کمیسیون

محمدعلی شاهسوند

دبیر کمیسیون